บริการฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลออนไลน์

  • Category: Service-arit
  • Published: Thursday, 06 September 2018 08:44
  • Written by Super User
  • Hits: 569

 

 

          ABI/INFORM Collection  เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการไว้ มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 8,500 รายชื่อ รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) อีกมากมาย โดยมีเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวารสารมากกว่า 5,200 รายชื่อ ใช้ประกอบการศึกษาภาวะทาง เศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ บริหารจัดการ เป็นต้น

URL :  https://search.proquest.com/abicomplete/index

คู่มือการสืบค้น Download

          ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่ง ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน

URL :  https://search.proquest.com/pqdtglobal

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าว และเอกสารในการ ประชุมวิชาการ จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

URL : https://dl.acm.org

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          SpringerLink eJournal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร รวมถึงด้านสังคมศาสตร์จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ

URL : https://link.springer.com

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง เนื้อหาครอบคลุม สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

URL : http://webofknowledge.com/WOS

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลรวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมจากวารสารที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ไดจากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็มและรูปภาพ

URL : https://pubs.acs.org

คู่มือการสืบค้น Download

 

          Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Emerald Group Publishing Limited ครอบคลุมสาขาวิชาการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1994-ปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

URL :  https://www.emeraldinsight.com

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          ScienceDirect เป็นฐานข้อมูล E-journal ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ให้บริการเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995

URL :  https://www.sciencedirect.com

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          Academic Search Complete Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง

          H.W. Wilson (12 Subjects) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science

URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns016592&groupid=main&profile=eds

** สำหรับการใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย

user : pbru

Password : library@2561

 

 

         

         ThaiLis Digital Collection เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)  เป็นการจัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) โดยรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือหายาก ภาพถ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ

 

URL :  http://tdc.thailis.or.th/tdc/

 

 

          IG Library เป็นสำนักพิมพ์ที่ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 100 สำนักพิมพ์ ทั้งที่เป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ เช่น Business Expert Press, Columbia University Press, Elsevier, F.A. Davis, Hart Publishing, iSmithers Publishing เป็นต้น เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary

 

          ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-books) จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 220 สำนักพิมพ์ ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

URL :  http://site.ebrary.com/lib/pbru

 

          2ebook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี วิทยาศาสตร์ กีฬา การท่องเที่ยวสุขภาพและอาหาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมถึง นวนิยาย นิทานและหนังสืออ่านเล่น โดยมีหนังสือทั้งสิ้น 214 รายชื่อ

URL :  https://www.2ebook.com/new/library/index/pbru

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          มติชน Library เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์จากบริษัทมติชน รวบรวมข่าวจาก บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง โดยมีการจัดเก็บเป็นหมวดและหัวเรื่อง จากหนังสือพิมพ์กว่า 26 ชื่อ โดยมีข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540

URL : http://www.matichonelibrary.com/

user : lib123

password : lib12345

คู่มือการสืบค้น Download

 

      เข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ : http://arit.pbru.ac.th   

      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร :  032-493271 / โทรภายใน : 1109

       งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย โทรภายใน : 1519