ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

  • Category: About-arit
  • Published: Tuesday, 31 July 2018 14:39
  • Written by Super User
  • Hits: 2085

          วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนามาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาตั้งที่เขตพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร หลังจากนั้นโรงเรียนได้ย้ายข้ามฟากมายังวัดเกตุ ถนนบริพัตร พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2512 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ถนนหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และได้รับการประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี ในช่วงนั้นห้องสมุดได้เปิดให้บริการอยู่ชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุดขนาด 3 ห้องเรียน พ.ศ. 2517 ห้องสมุดได้ย้ายเข้าไปอยู่อาคารใหม่ 2 ชั้น (ตึกวิทยบริการ1 อยู่ด้านหลังอาคาร1) มีเนื้อที่ 1,813 ตารางเมตร เรียกชื่อว่าหอสมุดวิทยาลัยครูเพชรบุรี ในปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณ 3 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างอาคารหอสมุดอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ด้านหน้าอาคาร วิทยบริการ 1 กว้าง 16 เมตร ยาว 21 เมตร เนื้อที่ 672 ตารางเมตร

          วันที่14 กุมภาพันธ์ 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” และในปีงบประมาณ 2539 สถาบันได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักวิทยบริการ 6 ชั้น มีเนื้อที่ 4,973 ตารางเมตร รวมเนื้อที่ สำนักวิทยบริการทั้งหมด 7,458 ตารางเมตร (อาคาร 3 หลัง)

          วันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้สถาบันได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2548 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2548 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามประกาศ เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก หน้าที่ 39)

 

ทำเนียบผู้บริหารห้องสมุด

 สมัยโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี 

     

 

 อาจารย์เสยย์ เกิดเจริญ

 ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ -  

     

 

 อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

 ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔  

 

 อาจารย์ฉอ้อน โตรณ

 ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕

     

 

 อาจารย์เปี่ยมศิริ ผิวขำ

 ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘?

 

 อาจารย์สวรรค์ แก้วเหล็ก

 ดำรงตำแหน่ง ประมาณ พ.ศ.  ๒๕๐๘ – ๒๕๑๐?

     

 

 อาจารย์สมหวัง แสงไสย

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๘?

สมัยวิทยาลัยครูเพชรบุรี

    

 

 อาจารย์ชัยฤทธิ์ อิสรไกรศีล

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑?

    

 

 อาจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑?

    

 

 อาจารย์ชำนาญ อิ่มสอาด

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖?

    

 

 อาจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๖– ๒๕๓๘?

สมัยสถาบันราชภัฏเพชรบุรี

    

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๓

     

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ชุติมันต์

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

สมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     

 

 รองศาสตราจารย์สุวรรณา ชุติมันต์

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐

     

 อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

 

 อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ

 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน