ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  • Category: About-arit
  • Published: Tuesday, 31 July 2018 14:49
  • Written by Super User
  • Hits: 336

ปรัชญา

บริการดี มีคุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคตะวันตก ให้บริการองค์ความรู้ที่ครบครัน มีการจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตและชุมชน

ค่านิยมองค์กร 

A R I T

คำอธิบาย

A = ปฏิบัติงานเด่น (Activeness) หมายถึง การทำงานบริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

R = เน้นความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทำงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้วยความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ

I = รอบรู้และสร้างสรรค์ (Idea)หมายถึง การทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และมุ่งเน้นความเป็นทีม

T = ผูกพันเป็นหนี่งเดียว (Team) หมายถึง มีความรักในองค์กร

พันธกิจ

1. พัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

3. บริการวิชาการ/วิชาชีพด้านการจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน สังคม และเครือข่าย

4. สืบสาน เผยแพร่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง