ฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ.

ฐานข้อมูลออนไลน์

  • Category: Service-arit
  • Published: Thursday, 06 September 2018 15:44
  • Written by Super User
  • Hits: 18623

 

          ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

URL :  https://search.proquest.com/pqdtglobal

user phetchaburiru

 Password : proquest

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

URL : https://dl.acm.org

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          SpringerLink eJournal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,130 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

URL : https://link.springer.com

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

URL : http://webofknowledge.com/WOS

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

URL : https://pubs.acs.org

คู่มือการสืบค้น Download

 

          Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธมีดรรชนี หรือสาระสังเขปของบทความจากวารสาร และเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) มากกว่า 100 ชื่อ

URL :  https://www.emeraldinsight.com

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

URL :  https://www.sciencedirect.com

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง โดยมี วารสารฉบับเต็มและบทความฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Wiley (John Wiley & Sons, Inc. / Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage Publication เป็นต้น

URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns016592&groupid=main&profile=eds

** Log in สำหรับการใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย

user : pbru

Password : library@2561

 

            Academic Search Untimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

 

 

          Applied Science & Technology Source Ultimate เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่

 

GVRL

 

          Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางสำนักวิทยบริการมีการสั่งซื้อ 

URL : www.galepages.com/thpbru

 

          ThaiLis Digital Collectionเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)  เป็นการจัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) โดยรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือหายาก ภาพถ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ

 

URL :  https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php

 

 

          IG Library เป็นสำนักพิมพ์ที่ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 100 สำนักพิมพ์ ทั้งที่เป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ เช่น Business Expert Press, Columbia University Press, Elsevier, F.A. Davis, Hart Publishing, iSmithers Publishing เป็นต้น เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/

*** ติดต่อขอรับ Account สำหรับ log in ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่ แขนภา ทองตัน e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-books) จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 220 สำนักพิมพ์ ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

URL :  http://site.ebrary.com/lib/pbru

 

          2ebook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี วิทยาศาสตร์ กีฬา การท่องเที่ยวสุขภาพและอาหาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมถึง นวนิยาย นิทานและหนังสืออ่านเล่น โดยมีหนังสือทั้งสิ้น 214 รายชื่อ

URL :  https://www.2ebook.com/new/library/index/pbru

คู่มือการสืบค้น Download

 

 

          มติชน Library เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์จากบริษัทมติชน รวบรวมข่าวจาก บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง โดยมีการจัดเก็บเป็นหมวดและหัวเรื่อง จากหนังสือพิมพ์กว่า 26 ชื่อ โดยมีข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540

URL : http://www.matichonelibrary.com/

user : lib123

password : lib12345

คู่มือการสืบค้น Download

ฐานข้อมูลให้บริการสืบค้นฟรีประจำปีงบประมาณ 2564

 

          Art & Architecture Complete (คลิก) ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 200 รายการ

            Food Science Source (คลิก) ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลุมได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals)มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง
            Legal Source (คลิก) ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษาและผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals)มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง

 

      เข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ : http://arit.pbru.ac.th   

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.