ห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้

D-M-H-T-T

#New Normal #Newly Emerging

Read More

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด


เลือกฐานข้อมูล:

 

 

ThaiLISlogo Search PBRU Discovery Service :


Keyword Title Author

 

 

2 4 3 copy1
room service 1 5  
       

News

บริการพิมพ์เอกสารวิชาการ(Print)...

บริการพิมพ์เอกสารวิชาการ(Print)...

03 November, 2021

บริการพิมพ์เอกสารวิชาการ(Print)...

ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการพิมพ์เอกสารวิชาการ (Print) >>> สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี <<< เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านวิชาการ การเรียนการสอน แก่บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.. ทั้งนี้จนกว่าจะสิ้นสุดโควต้าการสนับสนุนบริก...

Read more
บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอัง...

บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอัง...

23 August, 2021

บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอัง...

ห้องสมุดมีหนังสือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มาให้บริการ จำนวน 6 ชื่อเรื่อง   1. Building TOEIC Skills 2. Developing TOEIC Skills 3. Personal Best (A1 Beginner) 4. Personal Best (A2-A) 5. Personal Best (A2-B) 6. Personal Best B1

Read more
ห้องสมุดขยายเวลากำหนดคืนหนังสื...

ห้องสมุดขยายเวลากำหนดคืนหนังสื...

06 August, 2021

ห้องสมุดขยายเวลากำหนดคืนหนังสื...

ในสถานการณ์ COVID-2019 ระลอกใหม่ ห้องสมุดขยายเวลาคืนหนังสือถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดส่งคืนตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน - 5 กันยายน 2564

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

ห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้

 • Category: Service-arit
 • Published: Thursday, 06 September 2018 15:46
 • Written by Super User
 • Hits: 1767

 

พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)

 

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการและให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้หลากหลายลักษณะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยจัดสรรพื้นที่ต่าง ๆ ไว้ดังนี้

 

 

 QR Code

ตรวจสอบการใช้บริการ

 ชื่อห้อง/พื้นที่ Google Calendar URL Address  ที่นั่ง วัตถุประสงค์
อาคารบรรณราชนครินทร์

Library Lounge

 

ห้องรับรอง:Library Lounge ชั้น 1 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  20 สำหรับรับรองอาจารย์และนักศึกษา การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ พูดคุยตามอัธยาศัย
FL5

 

ห้องประชุม: Meeting Room ชั้น 5 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 15 สำหรับการประชุม การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน/โครงการ การปรึกษาปัญหาการวิจัย
room1FL6

 

ห้องบรรณราช ๑: Smart Class Room 1 ชั้น 6

คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  10 สำหรับการเรียนการสอน การประชุมโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์
room2FL6

 

ห้องบรรณราช ๒: Smart Class Room 2 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  60 สำหรับการเรียนการสอน อบรม ประชุมแบบเอนกประสงค์
room3FL6

 

ห้องบรรณราช ๓: Smart Class Room 3 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 40 สำหรับการเรียนการสอน อบรม ประชุมแบบเอนกประสงค์
Training Room

 

ห้องบรรณราช ๔: Training Room ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 10  สำหรับการฝึกอบรมด้าน IT
Tutor Room1

 

ห้องบรรณราช ๕: Tutor Room 1 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  9 สำหรับการศึกษาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 Tutor Room2

 

ห้องบรรณราช ๖: Tutor Room 2 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 9 สำหรับการศึกษาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 thinkCafe

 

Think Cafe @Library ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  50  สำหรับจัดกิจกรรม Show & Share การอบรม สัมมนา และการรับรอง

 Ton War Room

 

ห้องต้นหว้า (Ton-War Room) ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  40  สำหรับจัดกิจกรรม การประชุม และการบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย

 Learning Commons Room

 

ห้องเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Commons Room) ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  40

สำหรับการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย

PBRU Hall of Fame หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) ชั้น 1  คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  ครั้งละ 10-30 คน ติดต่อเข้าชมเป็นกลุ่มและลงนามในสมุดเยี่ยมชม

 

**หมายเหตุ

 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฟรีค่าธรรมเนียมวันเปิดทำการ ทุกห้อง/พื้นที่
 • ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เสียค่าธรรมเนียมการใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2562 คลิก : อัตราค่าธรรมเนียม คลิก (เฉพาะห้องต้นหว้า, ห้องบรรณราช 2 และห้องบรรณราช 3)
 • ระเบียบและขั้นตอนการใช้บริการ คลิกที่นี่

       ***จองห้อง คลิก

qr roomcheck


พื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

อาคารบรรณราชนครินทร์

 1. พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Common Zone) ชั้น 1-6
 2. พื้นที่การอ่าน (Reading Zone) ชั้น 1-5
 3. พื้นที่ทางวิชาการ (Academic Zone) ชั้น 1-6
 4. พื้นที่บริการข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (Information Zone) ชั้น 1-6
 5. พื้นที่กิจกรรมและนิทรรศการ (Activity & Exhibition Area) ชั้น 1
 6. พื้นที่บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Educational Electronic Media Zone) ชั้น 1

อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. Think Cafe @Library ชั้น 1 สำหรับการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย

- พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Common Zone)

- พื้นที่สำหรับพักผ่อน/ผ่อนคลาย (Relax Zone)

- จุดบริการสารสนเทศ (Information Services)

2. ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก (Local Information and Rare book) ชั้น 1

- พื้นที่การอ่าน (Reading Zone)

- พื้นที่สื่อทางวิชาการ (Academic Zone)

- จุดบริการสารสนเทศ (Information Services)

 ** ติดต่อ

คุณนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 0-3249-3300-6 ต่อ 1518

หรือ คุณทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 08-5839-8360

ยืมต่อด้วยตนเอง

 ลงทะเบียนสมาชิก 

 

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 16.30 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

bannerSurvey

329280
Today
This Month
Last Month
All days
530
31368
37879
329280

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.