งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 01

นายเชฐ  ศรีแย้ม

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

08 

งานธุรการ

 

นางกรกนกรัตน์ พูลเกิด

นักบริหารงานทั่วไป
tel 032-708601
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05

งานบริการและฝึกอบรม

 

นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tel 032-708613
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 04

งานวิศวกรรมเครือข่าย

 

นายไพรัช บุญรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tel 032-708601
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 03

งานพัฒนาซอฟต์แวร์

 

นายนิสันติ ศีลประเสริฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tel 032-405592 ต่อ 1713
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
06

งานพัฒนาซอฟต์แวร์


นางสาวปิยนันท์ เสนะโห

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tel 032-405592 ต่อ 1706
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


02

งานซ่อมบำรุง

 

นายสุนทร ชูเส้นผม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tel 032-701706
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


07

งานซ่อมบำรุง

 

นายบรรเจิด ทองบวบ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
tel 032-708601
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.