มุมคุณธรรม

เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม

 • Category: MOU
 • Published: Friday, 21 September 2018 13:41
 • Written by Super User
 • Hits: 1154

 ความร่วมมือ

 1. จัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้ง มุมคุณธรรม ในห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม เครือข่ายละ 1 ชุด
 2. ดำเนินการจัดส่งสื่อด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมผลิตเพื่อการเผยแพร่
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

 วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อส่งเสริมการอ่านนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปสู่ห้องสมุดสาธารณะให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างสะดวก รวมเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
 4. เพื่อสร้างแหล่งค้นหารข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน สังคม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
 6. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีช่องทางในการเลือกบริโภคสื่อที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ : http://www.moralcenter.or.th/