RULibNet

เครือข่ายความร่วมมือ RuLibNet

  • Category: MOU
  • Published: Friday, 21 September 2018 13:41
  • Written by Super User
  • Hits: 1153

 ความร่วมมือ

 

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรและใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์(IGLibrary) ร่วมกัน วันที่ 15 มกราคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดนมีภารกิจหลักในการจัดหา พัฒนา ผลิต และ จัดระบบการบริการสื่อสารนิเทศทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ได้มีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศสำหรับค้นคว้าหาความรู้ และเรียนรู้โดยตรง รวมถึงเป็นการเสริมศักยภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

 

เว็บไซต์ : http://portal.igpublish.com/iglibrary

 

 BYX 3228  BYX 3395