เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

  • Category: MOU
  • Published: Friday, 21 September 2018 13:41
  • Written by Super User
  • Hits: 1254

 ความร่วมมือ

 

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด


 วัตถุประสงค์
 

  1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
  3. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
  5. การดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง