Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate

             Academic Search Ultimate

             สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ

กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย