ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9

  • Category: Arit-News
  • Published: Tuesday, 05 February 2019 15:01
  • Written by Super User
  • Hits: 163

         pulinet9

 

 

          เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2562 อาจารย์มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้กรอบแนวคิด "Together We Share" ทั้งนี้ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหารจัดการสารสนเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ ทั้งการนำเสนอด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์ (Oral & Poster Presentation) และการเผยแพร่ proceeding ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          โดยสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย

          เรื่องที่ 1 การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 นำเสนอโดย อาจารย์มธุรส ปราบไพรี

          เรื่องที่ 2 การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ นำเสนอโดย อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ และ

          เรื่องที่ 3 การจัดการสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ นำเสนอโดย นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์

ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/AJZ7hTyhNhzrRoqm6

 FomatPoster2562   FomatPoster61   Pulinet2019