การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561

  • Category: Arit-News
  • Published: Tuesday, 10 September 2019 10:29
  • Written by Super User
  • Hits: 148

 

 QA61

          เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร. พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองประธานกรรมการ ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด กรรมการ อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ กรรมการและเลขานุการ นายณัฐพล สุขอนันต์ผู้ช่วยเลขานุการ โดยได้มีคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ และได้มีการตรวจประเมินหลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้บังคับ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ รวม 12 ตัวบ่งชี้ ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการดำเนินการในทุกตัวชี้วัดได้ 4.46 คะแนนจากการประเมินตนเอง ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำคำแนะนำไปพัฒนาและปรับปรุงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

-- ภาพกิจกรรม --