หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใบแบบฟอร์ม https://bit.ly/3iG6xPS

2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการอบรม

3. ดำเนินการอบรมตามวัน เวลา ที่กำหนด

4. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝึกอบรม

 

หลักสูตรอบรม 

1. การใช้บริการห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่

2. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

3. การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

4. การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม และการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (อักขราวิสุทธิ์)

5. โปรแกรมออนไลน์ Canva สำหรับสร้างสื่อการนำเสนอ

6. Google Education สำหรับนักศึกษา

7. การบริการของห้องสมุด (Library tour)

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แฟนเพจ : ค้นหา @LibArit หรือ https://www.facebook.com/LibArit

ไลน์ : ค้นหาเพื่อน @944tkcpj หรือ https://lin.ee/e5dxaa3

โทร. คุณแขนภา ทองตัน(083-8333282 ) หรือ คุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์(084-0061145)