Home

New Database Online 2019

ฐานข้อมูลใหม่ปี 2562

Read More

ราชภัฏเพชรบุรี มินิ - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน

Read More

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

 

News

mini BookFair 2019

mini BookFair 2019

27 February, 2019

mini BookFair 2019

  ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์   ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม PBRU Book Fair 2019 ตั้งแต่วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ม.ราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำ...

Read more
พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

13 February, 2019

พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

     F1000Research เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ให้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มกว่า 4,000 รายการ สามารถเข้าใช้งานจาก EDS search และจำกัดการค้นด้วยการเลือก Content Provider ดังภาพ  แล้วกด Update   *** สามารถเข้าใช้งานได้ที่...

Read more
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

05 February, 2019

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

                        เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2562 อาจารย์มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

images/coverbook/opac-image001.png

เริ่มจาก 1

View more
images/coverbook/opac-image002.png
View more
images/coverbook/opac-image003.png
View more
images/coverbook/opac-image004.png
View more
images/coverbook/opac-image005.png
View more
images/coverbook/opac-image006.png
images/coverbook/opac-image007.png
images/coverbook/opac-image008.png
images/coverbook/opac-image009.png
images/coverbook/opac-image010.png

Home

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

 • Category: Service-arit
 • Published: Thursday, 06 September 2018 15:54
 • Written by Super User
 • Hits: 364

งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (ชั้น 5)

ทรัพยากร        - รวบรวมวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทคัดต่อ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวม 15 ฐานข้อมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมุมความรู้อาเซียน

          บริการ            - บริการตอบถาม / แนะนำการสืบค้นสารสนเทศ

- บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทรภายใน 1519 หรือ เคาเตอร์บริการยืม-คืนชั้น 1

                              - บริการยืม-คืน วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย

          ฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 15 ฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้งานได้ที่  

                                http://arit.pbru.ac.th/arit/index.php/library-service/database-service

 

 

สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้รับบริการแต่ละประเภท

ประเภทของสมาชิก

หนังสือทั่วไป

วารสารล่วงเวลาและหนังสือพิมพ์

สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิจัยและวิทยานิพนธ์

ต่าปรับเกินกำหนดส่ง

(บาท/เล่ม/วัน)

เล่ม/วัน

เล่ม/วัน

ชิ้น/วัน

เล่ม/วัน

อาจารย์

20/60

5/5

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาเอก

15/30

3/3

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาโท

10/14

3/3

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาตรี

5/14

3/3

2/7

5/7

5

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

5/14

3/3

2/7

5/7

5

พนักงานมหาวิทยาลัย

5/14

3/3

2/7

5/7

5

บุคคลภายนอก

5/14

-

-

-

5

ยืม-คืนระหว่างห้องสมุด (EBSCO e-Book Sharing)

 • Category: Service-arit
 • Published: Thursday, 06 September 2018 15:47
 • Written by Super User
 • Hits: 390

EBSCO e-Book Sharing 

          บริการสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้ ทาง http://arit.pbru.ac.th  เลือกการสืบค้น One Search สืบค้นข้อมูลผ่านกล่อง EDS Phetchaburi Rajabhat University 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธนพร ถมเสาร งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1

ห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้

 • Category: Service-arit
 • Published: Thursday, 06 September 2018 15:46
 • Written by Super User
 • Hits: 344

 พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)

 

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการและให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้หลากหลายลักษณะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยจัดสรรพื้นที่ต่าง ๆ ไว้ดังนี้

 

 QR Code

ตรวจสอบการใช้บริการ

 ชื่อห้อง/พื้นที่  ที่นั่ง วัตถุประสงค์
อาคารบรรณราชนครินทร์
ห้องภาพและนิทรรศการ
(Exhibition and Gallery Room) ชั้น 1
 20  สำหรับจัดแสดงภาพและนิทรรศการหมุนเวียน
SmartClassRoom1 ห้องบรรณราช ๑: Smart Class Room 1 ชั้น 6  20  สำหรับการเรียนการสอน การประชุมโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
 SmartClassRoom2 ห้องบรรณราช ๒: Smart Class Room 2 ชั้น 6  40  สำหรับการเรียนการสอน อบรม ประชุมแบบเอนกประสงค์
 SmartClassRoom3 ห้องบรรณราช ๓: Smart Class Room 3 ชั้น 6  20  สำหรับการเรียนการสอน อบรม ประชุมแบบเอนกประสงค์
 TrainingRoom ห้องบรรณราช ๔: Training Room ชั้น 6  20  สำหรับการฝึกอบรมด้าน IT
 TutorRoom1 ห้องบรรณราช ๕: Tutor Room 1 ชั้น 6  8  สำหรับการศึกษาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 TutorRoom2 ห้องบรรณราช ๖: Tutor Room 2 ชั้น 6  8 สำหรับการศึกษาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 ThinkCafe

Think Cafe @Library ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 84  สำหรับจัดกิจกรรม Show & Share การอบรม สัมมนา และการรับรอง
 TonWaRoom

ห้องต้นหว้า (Ton-War Room) ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 40  สำหรับจัดกิจกรรม การประชุม และการบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย
 CommonsRoom

ห้องเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Commons Room) ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 50

สำหรับการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย

***ลงชื่อเข้าใช้บริการที่แฟ้ม
หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) ชั้น 1 ติดต่อเข้าชมเป็นกลุ่มและลงนามในสมุดเยี่ยมชม
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ชั้น 2 ติดต่อเข้าชมเป็นกลุ่มและลงนามในสมุดเยี่ยมชม

 

**หมายเหตุ

 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฟรีค่าธรรมเนียมวันเปิดทำการ
 • ค่าธรรมเนียมการบริการล่วงเวลาหรือนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และค่าบริการอื่น ๆ คิดค่าบริการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนด
 • ระเบียบและขั้นตอนการใช้บริการ คลิกที่นี่

พื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

อาคารบรรณราชนครินทร์

 1. พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Common Zone) ชั้น 1-6
 2. พื้นที่การอ่าน (Reading Zone) ชั้น 1-5
 3. พื้นที่ทางวิชาการ (Academic Zone) ชั้น 1-6
 4. พื้นที่บริการข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (Information Zone) ชั้น 1-6
 5. พื้นที่กิจกรรมและนิทรรศการ (Activity & Exhibition Area) ชั้น 1
 6. พื้นที่บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Educational Electronic Media Zone) ชั้น 1

อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. Think Cafe @Library ชั้น 1 สำหรับการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย

- พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Common Zone)

- พื้นที่สำหรับพักผ่อน/ผ่อนคลาย (Relax Zone)

- จุดบริการสารสนเทศ (Information Services)

2. ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก (Local Information and Rare book) ชั้น 1

- พื้นที่การอ่าน (Reading Zone)

- พื้นที่สื่อทางวิชาการ (Academic Zone)

- จุดบริการสารสนเทศ (Information Services)

 *** ติดต่อ

คุณนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 0-3249-3300-6 ต่อ 1518

หรือ คุณทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 08-5839-8360

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.