งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 • Category: About-arit
 • Published: Thursday, 20 September 2018 10:22
 • Written by Super User
 • Hits: 741

 01

นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 02

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางมะปรางค์ ธูปหอม

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel เบอร์ภายใน 2002

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


03

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel เบอร์ภายใน 2002

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 08

 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 04

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

 

นางสาวแขนภา ทองตัน

 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 05

งานบริการโสตทัศนวัสดุ

 

นายณฐกฤตย์ นวมงาม

 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

tel  ภายใน 2008

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 06

งานบริการโสตทัศนวัสดุ

 

นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์

 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 07งานซ่อมทรัพยากรสารสนเทศ

 

นายมนตรี ภูอิน

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel  ภายใน 2008

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริการสารสนเทศ

 • Category: About-arit
 • Published: Thursday, 20 September 2018 10:22
 • Written by Super User
 • Hits: 790

01

นายทวี นวมนิ่ม

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


03

งานบริการวารสาร

 

นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel ภายใน 2004

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


04

งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

 

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


06

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวธนพร ถมเสาร

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel ภายใน 2003

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


02

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel ภายใน 2003

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


05

งานพัฒนาเอกสารท้องถิ่น

 

นางนิรดา เอี่ยมอาษา

 ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

tel เบอร์ภายใน 2009

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริหารทั่วไป

 • Category: About-arit
 • Published: Thursday, 20 September 2018 10:21
 • Written by Super User
 • Hits: 720

04

นางนงลักษณ์ พหุพันธ์

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 


05

งานนโยบายและแผน

 

นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์

 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 2001

mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


06

งานพัสดุ

 

นางรัตนา เสียงสนั่น

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


03นางระยอง บุญกอง

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 


01

นางทองสุข จันทะทัง

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 


02

นางอุษณีย์ บุญแก้ว

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ