Home

ห้องสมุดเปลี่ยนเวลาให้บริการ

นิทรรศการ "ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี"

Read More

New Database Online 2019

ฐานข้อมูลใหม่ปี 2562

Read More

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

 

News

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

10 September, 2019

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

              เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร. พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองประธานกรรมการ...

Read more
อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

01 August, 2019

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

              เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ด้านการอ่าน...

Read more
แนะนำฐานข้อมูลใหม่ ปี 2562

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ ปี 2562

10 January, 2019

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ ปี 2562

ห้องสมุดเปิดให้ใช้บริการฐานข้อมูลจำนวน 3 ฐาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางสำนักวิทยบริการมีการสั่งซื้อ URL : www.galepages.com/thpbru 2. General Science Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปURL...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

images/coverbook/cover09-62/opac-image01.png

Operations 4.0

Operations 4.0 / บรรณาธิการ : พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image02.png

แคลคูลัสและการประยุกต์

แคลคูลัสและการประยุกต์ / พิพัฒน์ เพริดพริ้ง

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image03.png

สุดยอดนักชีววิทยา

สุดยอดนักชีววิทยา / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image04.png

สุดยอดนักคณิตศาสตร์

สุดยอดนักคณิตศาสตร์ / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image05.png

4 bloggers in Taiwan

4 bloggers in Taiwan

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image06.png

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย / สรศัลย์ แพ่งสภา

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image07.png

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / ธนากิต

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image08.png

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก / สุทัศน์ ยกล้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image09.png

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง / โกวิท ตั้งตรงจิตร

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image10.png

ช ช้าง กับ ฅ ฅน

ช ช้าง กับ ฅ ฅน / ศรัณย์ ทองปาน

View more

Home

นิทรรศการ ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี" ณ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารหอสมุดเดิม (ด้าน Think Cafe @ Library ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ในโครงการผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2562 ทั้งนี้สามารถเข้าชมได้ทุกวันในเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามที่รัฐบาลไทยประกาศ

      thangyuag2

                              thangyuag3               thangyuag1

ภาพกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

5/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 5 ธันวาคม 2561 Download
4/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 4 ธันวาคม 2561 Download
3/12/61 การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 3 ธันวาคม 2561 Download
10-11/11/61 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ Download
13/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
12/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
11/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
10/10/61 นิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" Download
26/09/61 จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ Download
20-21/09/61 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Download
12/09/61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Download
28-29/08/61 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 สำนัก 1 สถาบัน Download
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 1 Download
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 2 Download
 9-10/08/61 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา ในงาน mini BookFair 2018 Download
 9-10/08/61 กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ ในงาน mini Book Fair 2018 Download
 09/08/61 กิจกรรม Book Tolk การเสวนาอ่านพับนักเขียน หัวข้อ หนังสือ คือ การเดินทาง Download
 08/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอานันท์ Download
 07/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี Download
06/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี Download
 26/07/61 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  Download
 16-19/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนท่าตะคร้อ Download
 03-06/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ Download
 29/06/61 อบรม การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน

Download

 


วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

05/09/62 ประชุมติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
02/09/62 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน Download
27-28/08/62 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
30-31/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) Download
26/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ Download
25/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบฯ Download
24/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี Download
23/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี Download
22/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านพุพลู อ.หน้องหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี Download
20-21/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้" Download
04-05/07/62 อบรมเชิงปฏิบัตการ “หลักสูตรการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) Download
04/07/62 กิจกรรม อบรมการทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Download
03/07/62 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Download
01-02/07/62 อบรม หลักสูตรการทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) Download
25-27/06/62 อบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 Download
05/06/62 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังทีม พัฒนาคุณภาพ เพื่อบริการที่เป็นเลิศ Download
25-27/03/62 กิจกรรมสำรวจและติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download
17-18 และ 23/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” Download
15/03/62 กิจกรรมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน Download
12-14/03/62 กิจกรรมคัดเลือกสื่อสารสนเทศเข้าห้องสมุด PBRU Book Fair 2019 Download
13/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service (EDS) Download
13/03/62 กิจกรรมเสวนา เปิดโลกการอ่าน ณ Think Café @Library Download
12/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ GALE Download
16-17/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้” Download
20/02/62 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แห่งนครเพชรบุรี” Download
20/02/62 เสวนางานแทงหยวกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล Download
18/02/62 งานเปิดป้ายชื่ออาคารและถนนในมหาวิทยาลัย Download
9-11/01/62 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี Download

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.