Home

ห้องสมุดเปลี่ยนเวลาให้บริการ

นิทรรศการ "ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี"

Read More

New Database Online 2019

ฐานข้อมูลใหม่ปี 2562

Read More

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

 

News

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

10 September, 2019

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

              เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร. พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองประธานกรรมการ...

Read more
อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

01 August, 2019

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

              เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ด้านการอ่าน...

Read more
แนะนำฐานข้อมูลใหม่ ปี 2562

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ ปี 2562

10 January, 2019

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ ปี 2562

ห้องสมุดเปิดให้ใช้บริการฐานข้อมูลจำนวน 3 ฐาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางสำนักวิทยบริการมีการสั่งซื้อ URL : www.galepages.com/thpbru 2. General Science Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปURL...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

images/coverbook/cover09-62/opac-image01.png

Operations 4.0

Operations 4.0 / บรรณาธิการ : พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image02.png

แคลคูลัสและการประยุกต์

แคลคูลัสและการประยุกต์ / พิพัฒน์ เพริดพริ้ง

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image03.png

สุดยอดนักชีววิทยา

สุดยอดนักชีววิทยา / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image04.png

สุดยอดนักคณิตศาสตร์

สุดยอดนักคณิตศาสตร์ / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image05.png

4 bloggers in Taiwan

4 bloggers in Taiwan

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image06.png

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย / สรศัลย์ แพ่งสภา

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image07.png

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / ธนากิต

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image08.png

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก / สุทัศน์ ยกล้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image09.png

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง / โกวิท ตั้งตรงจิตร

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image10.png

ช ช้าง กับ ฅ ฅน

ช ช้าง กับ ฅ ฅน / ศรัณย์ ทองปาน

View more

Home

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (miniTCDC)

 • Category: MOU
 • Published: Friday, 21 September 2018 13:41
 • Written by Super User
 • Hits: 325

 ความร่วมมือ

 

 ศสบ.ตกลงให้ความร่วมมือและการสนับสนุน ดังนี้

 1. หนังสือด้านการออกแบบพร้อมตู้หนังสือสำหรับติดตั้งในพื้นที่ห้องสมุด จำนวน 300 เล่มต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นต้นปี 250 เล่ม และหมุนเวียน เดือนละ 5 เล่ม เป็นเวลา 10 เดือน
 2. ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 24 ชิ้นต่อปีการศึกษา
 3. ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านธุรกิจ แฟชั่น กาตลาด ดิจิทัลมีเดีย และวัสดุเพื่อการออกแบบ
 4. ทุนสนับสนุนองค์ความรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์/โครงการพัฒนาด้านการออกแบบของท้องถิ่น
 5. มอบบัตรสมาชิกประเภท 10 Days Pass จำนวน 10 ใบ
 6. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ศสบ.
 7. จัดบุคลากรหรือวิทยากรของ ศสบ. เข้าร่วมให้ความรู้หรือร่วมกิจกรรมบรรยาย/อบรม สัมมนา และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น/ส่วนภูมิภาคซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและการคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบที่หลากหลายให้กับสถาบันการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรากฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
 3. เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกับสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค

เว็บไซต์ : https://www.tcdc.or.th

minitcdc 01  minitcdc

 

 

 


   

เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม

 • Category: MOU
 • Published: Friday, 21 September 2018 13:41
 • Written by Super User
 • Hits: 315

 ความร่วมมือ

 1. จัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้ง มุมคุณธรรม ในห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม เครือข่ายละ 1 ชุด
 2. ดำเนินการจัดส่งสื่อด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมผลิตเพื่อการเผยแพร่
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

 วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อส่งเสริมการอ่านนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปสู่ห้องสมุดสาธารณะให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างสะดวก รวมเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
 4. เพื่อสร้างแหล่งค้นหารข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน สังคม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
 6. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีช่องทางในการเลือกบริโภคสื่อที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ : http://www.moralcenter.or.th/

 

 

 


   

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.