Home

New Database Online 2019

ฐานข้อมูลใหม่ปี 2562

Read More

ราชภัฏเพชรบุรี มินิ - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน

Read More

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

 

News

mini BookFair 2019

mini BookFair 2019

27 February, 2019

mini BookFair 2019

  ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์   ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม PBRU Book Fair 2019 ตั้งแต่วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ม.ราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำ...

Read more
พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

13 February, 2019

พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

     F1000Research เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ให้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มกว่า 4,000 รายการ สามารถเข้าใช้งานจาก EDS search และจำกัดการค้นด้วยการเลือก Content Provider ดังภาพ  แล้วกด Update   *** สามารถเข้าใช้งานได้ที่...

Read more
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

05 February, 2019

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

                        เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2562 อาจารย์มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

images/coverbook/opac-image001.png

เริ่มจาก 1

View more
images/coverbook/opac-image002.png
View more
images/coverbook/opac-image003.png
View more
images/coverbook/opac-image004.png
View more
images/coverbook/opac-image005.png
View more
images/coverbook/opac-image006.png
images/coverbook/opac-image007.png
images/coverbook/opac-image008.png
images/coverbook/opac-image009.png
images/coverbook/opac-image010.png

Home

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (miniTCDC)

 • Category: MOU
 • Published: Friday, 21 September 2018 13:41
 • Written by Super User
 • Hits: 244

 ความร่วมมือ

 

 ศสบ.ตกลงให้ความร่วมมือและการสนับสนุน ดังนี้

 1. หนังสือด้านการออกแบบพร้อมตู้หนังสือสำหรับติดตั้งในพื้นที่ห้องสมุด จำนวน 300 เล่มต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นต้นปี 250 เล่ม และหมุนเวียน เดือนละ 5 เล่ม เป็นเวลา 10 เดือน
 2. ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 24 ชิ้นต่อปีการศึกษา
 3. ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านธุรกิจ แฟชั่น กาตลาด ดิจิทัลมีเดีย และวัสดุเพื่อการออกแบบ
 4. ทุนสนับสนุนองค์ความรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์/โครงการพัฒนาด้านการออกแบบของท้องถิ่น
 5. มอบบัตรสมาชิกประเภท 10 Days Pass จำนวน 10 ใบ
 6. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ศสบ.
 7. จัดบุคลากรหรือวิทยากรของ ศสบ. เข้าร่วมให้ความรู้หรือร่วมกิจกรรมบรรยาย/อบรม สัมมนา และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น/ส่วนภูมิภาคซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและการคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบที่หลากหลายให้กับสถาบันการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรากฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
 3. เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกับสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค

เว็บไซต์ : https://www.tcdc.or.th

minitcdc 01  minitcdc

 

 

 


   

เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม

 • Category: MOU
 • Published: Friday, 21 September 2018 13:41
 • Written by Super User
 • Hits: 244

 ความร่วมมือ

 1. จัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้ง มุมคุณธรรม ในห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม เครือข่ายละ 1 ชุด
 2. ดำเนินการจัดส่งสื่อด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมผลิตเพื่อการเผยแพร่
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

 วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อส่งเสริมการอ่านนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปสู่ห้องสมุดสาธารณะให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างสะดวก รวมเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
 4. เพื่อสร้างแหล่งค้นหารข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน สังคม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
 6. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน มีช่องทางในการเลือกบริโภคสื่อที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ : http://www.moralcenter.or.th/

 

 

 


   

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.