GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564


 
ขอแสดงความยินดีกับ
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ. 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
 
          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรรมการตรวจประเมินจากชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว ฝ่ายมาตรฐาน และ นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว ฝ่ายตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมรับการประเมิน นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขำ และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกรฯ
          การประเมินห้องสมุดสีเขียวในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินครั้งที่ 2 นับตั้งแต่การเป็นห้องสมุดนำร่องที่เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งแสดงถึงการเป็นห้องสมุดที่มีนโยบายและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการประเมินห้องสมุดสีเขียวได้มีการนำเสนอการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ ตามเกณฑ์ 8 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2564 มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมกับสอบถามข้อสงสัย หลังจากนั้นมีการนำชมพื้นที่ผลดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแบบออนไลน์ จากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน (ประชุมภายใน) และสรุปการตรวจประเมินให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวแก่คณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
โดยในครั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินจะนำผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว และเสนอต่อสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป
 
-----------------------------------------------
"ติดตามข่าวสารจากสำนักวิทยบริการ ฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3