GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

การเสวนาและการประชุมสามัญประจำปี 2564 ชมรมห้องสมุดสีเขียว เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย"

         
         
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" ในรูปแบบออนไลน์ (ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ได้แก่
รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          การเสวนาในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ นำสิ่งที่ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จมาถ่ายทอด เพื่อให้เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวทั่วประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาห้องสมุดเพื่อนำไปสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) มีผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ จำนวน 602 คน แยกเป็น ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting 395 คน และรับชมผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/LibArit  207 คน
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/LibArit/videos/4058668654358827
 
-----------------------------------------------
"ติดตามข่าวสารจากสำนักวิทยบริการ ฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3