GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

คำอธิบาย
    ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


หัวข้อ ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
7.1 เข้าร่วมในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดการประชุม การสัมมนา และ/หรือ การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
         สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) และ แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2564 ซึ่งมีแผนงานเกี่ยวกับความร่วมมือในยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาหรือเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในปีพ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
 
         7.1 เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งในปีพ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
               7.1.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว" จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง "เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว" โดยผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (7.1-1)
               7.1.2 สำนักวิทยบริการฯ ได้ขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี พ.ศ. 2563 และได้รับการตรวจประเมินเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักวิทยบริการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก(เหรียญเงิน)
จากการได้รับการประเมิน ดังกล่าว ในปีพ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการฯ ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากร จำนวน 26 คน เข้ารับการอบรมออนไลน์ในระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดการพลังงาน ของเสีย  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 5 ด้าน ดังนี้ (7.1-2)
               1. หลักสูตรการจัดการสำนักงานสีเขียว อบรมเรื่อง การจัดการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
               2. หลักสูตรด้านห้องสมุดสีเขียว อบรมเรื่อง เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว
               3. หลักสูตรด้านการจัดการมลพิษและของเสีย อบรมเรื่อง
                   - PM 2.5 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด
                   - ZERO WASTE : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์
                   - เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
               4. หลักสูตรด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากร
                   - โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทฤษฎี ปฏิบัติ นวัตกรรม
                   - เลือกซื้อ เลือกใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
                   - การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                   - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE)
               5. หลักสูตรด้านความปลอดภัยและสภาวะฉุกเฉิน อบรมเรื่อง
                   - การดับเพลิงเบื้องต้น 
         7.2 เครือข่ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
                7.2.1 สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวน ๔ โรงเรียน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ๑ โรงเรียน จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรักษาสื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์จาก 14 โรงเรียน และนักเรียน 3 คน กิจกรรม คือ ซ่อมหนังสือปกแข็ง ซ่อมหนังสือปกอ่อน และการทำสมุดเล่มเล็ก (หน้า 7) (7.2-1)
                กิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ มาตรการการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
               1) ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า
               2) งดใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง
               3) ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ควบคุม และป้องกันของเสียให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
               4) ให้ความรู้ การฝึกทักษะ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
               5) สนับสนุนการนำทรัพยากรที่ชำรุด มาซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 
         7.3 อบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
               7.3.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM จำนวน 2 คน ในหัวข้อ SAFETY REVOLUTION เพราะอาคารคือบ้านหลังที่ 2 จัดโดยบริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด ในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อ.พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง และคุณชัชฌญา วัฒนาสุวรรณ (7.3-1)
7.1-1 กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว มรภ.ลำปาง.pdf
7.1-2 สรุปการอบรมออนไลน์ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม.pdf
7.2-1 สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.pdf
7.3-1 สรุปการอบรมเพราะอาคารคือบ้านหลังที่ 2.pdf