GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

         ภายในปี 2566 ส านักฯจะเป็นศูนย์บริการสารสนเทศของท้องถิ่นและสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลและห้องสมุดสีเขียว

พันธกิจ

         1 พัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
         2 สนับสนุนทักษะการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         3 บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน สังคม และเครือข่าย
         4 สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์พระราชา
         5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง
         6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่มีความทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศเพื่อการเป็นห้องสมุดดิจิทัล
    กลยุทธ์
         1) จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการบริการ
         2) พัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยและทันเวลา
         3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
         4) พัฒนาบุคลากรให้มี Service mind และสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดในการให้บริการที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรด้วยการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
    กลยุทธ์
         1) ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
         2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         3) ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
         4) ส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสตร์พระราชา
    กลยุทธ์
         1) รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่คลังสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน
         2) จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์พระราชา
         3) ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    กลยุทธ์
         1) พัฒนาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         2) พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
         3) ส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University
    กลยุทธ์
         1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)
    กลยุทธ์
         1) พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการทำงานและการบริหารจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
         2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมีขวัญและกำลังใจ
         3) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในสำหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
         4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม