วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

รายการใหม่

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวั...

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวั...

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวั...

          โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง...

Read more
การพัฒนาที่ดิน หนองพลับ-กลัดหล...

การพัฒนาที่ดิน หนองพลับ-กลัดหล...

การพัฒนาที่ดิน หนองพลับ-กลัดหล...

            โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ “ หนองพลับ-กลัดหลวง ” มีพื้นที่โครงการอยู่ใน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ และ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มักทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนเท่านั้น...

Read more
เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)

เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)

เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)

  ภาพจากสำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th           โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี  ครอบคลุมพื้นที่ ต.หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ต.ไร่ใหม่พัฒนา ต.สามพระยา และ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่มต้นเมื่อประมาณพุทธศักราช 2532 ใน “โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรืออ่างพวงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ”...

Read more
อ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจ...

อ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจ...

อ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจ...

ภาพจาก สำนักงาน กปร. http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/140         โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจาณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วน...

Read more
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพร...

โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพร...

โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพร...

       โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ เป็นโครงการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิจและอยู่อาศัยให้กับราษฎร พัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-พม่า

Read more
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

        โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู อยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมชาวไทยเผ่ากระเหรี่ยงที่กระจัดกระจายให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ง่ายต่อการควบคุมดูแล และเพื่อต้องการไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร...

Read more

News box Slider

images/headers/maple.jpg

test

View more
images/headers/raindrops.jpg
images/headers/blue-flower.jpg
images/headers/walden-pond.jpg
images/headers/windows.jpg