วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

รายการใหม่

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

        โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู อยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมชาวไทยเผ่ากระเหรี่ยงที่กระจัดกระจายให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ง่ายต่อการควบคุมดูแล และเพื่อต้องการไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร...

Read more
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนว...

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนว...

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนว...

            โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป...

Read more
โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห...

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห...

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห...

          โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย มีเนื้อที่ประมาณ 3,990 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นแปลงจัดสรรเพื่อการเกษตรรายละประมาณ 15  ไร่ รวม 250 แปลง แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่หมู่ 5 และ 6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Read more
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ            เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านจะโปรง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพช...

Read more
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

  โครงการชั่งหัวมัน ตามประราชดำริ           ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คำว่า “ชั่งหัวมัน" หมายถึง การชั่งน้ำหนักมันเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก...

Read more
โครงการฯแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม...

โครงการฯแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม...

โครงการฯแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม...

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ           ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 ให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน...

Read more

News box Slider

images/headers/maple.jpg

test

View more
images/headers/raindrops.jpg
images/headers/blue-flower.jpg
images/headers/walden-pond.jpg
images/headers/windows.jpg