วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดจากความต้องการของมนุษย์เพื่อใช้ในการแสวงหาประโยชน์ หรือ อำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ

          สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ของคนไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน มีความงามและคุณค่าทางศิลปะซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ที่เราสามารถพบเห็นอยู่ทั่วไป ได้แก่

 1. งานจักสาน เป็นผลงานจากหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ซึ่งประดิษฐ์มาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ภายในครอบครัว เช่น ตะกร้า กระจาด กระบุง กระติบข้าว ลอบ ไช หมวก เสื่อ เป็นต้น วัสดุที่นิยมนำมาจักสาน ส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน ใบเตย เชือกกล้วยก้านมะพร้าว ผักตบชวา ฟาง กก กระจูด เป็นต้น
 2. งานปั้น เป็นผลงานจากการนำดินเหนียวหรือดินอื่น ๆ มาปั้นเป็นรูปสัตว์หรือสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น ปั้นรูปตุ๊กตา ปั้นรูปผักผลไม้ แจกัน ถ้วยชาม เป็นต้น
 3. งานใบตอง เป็นผลงานที่ได้จากการนำใบตองมาตัดเย็บและประกอบรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ แล้วนำมาบรรจุอาหาร ดอกไม้หรือประดับตกแต่งเพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น กระทง บายศรี เป็นต้น
 4. งานดอกไม้สด เป็นผลงานที่ได้จากการใช้ดอกไม้สดมาร้อย มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในงานต่าง ๆ เช่น มาลัย พานพุ่ม ช่อดอกไม้ เป็นต้น
 5. งานแกะสลัก เป็นผลงานการสร้างลวดลายลงบนผักผลไม้หรือวัสดุเนื้ออ่อนประเภทไม้ สบู่ หรือเทียนโดยใช้เครื่องมือที่มีความแหลมคมนิยมใช้ตกแต่งบ้าน ตกแต่งอาหาร หรือใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก

          ทั้งนี้ในการจัดระบบสารสนเทศในฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการกำหนด Content เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มี หรือที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี และได้กำหนดเขตข้อมูลย่อยเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด ดังนี้

 • โบราณวัตถุ
 • ศิลปวัตถุ (หัตถกรรม, งานฝีมือ, งานประดิษฐ์)
 • ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม, ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม)
 • เอกสาร/หนังสือ (สมุดไทย, สมุดข่อย, เอกสารใบลาน เป็นต้น)
 • เครื่องมือ/เครื่องใช้
 • เครื่องแต่งกาย

 

News box Slider

images/headers/maple.jpg

test

View more
images/headers/raindrops.jpg
images/headers/blue-flower.jpg
images/headers/walden-pond.jpg
images/headers/windows.jpg