วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี

 • Published: Thursday, 13 January 2022 14:52
 • Written by tawee
 • Hits: 42

          โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีพื้นที่ 1,368,270 ไร่ และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานตั้งอยู่ที่ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ตลอดจนการก่อสร้างประตูระบายน้ำ (ราชประชานุเคราะห์ 4-13) ท่อรอดถนน คันกั้นน้ำเค็ม และทางระบายน้ำล้น

Read more: โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี

การพัฒนาที่ดิน หนองพลับ-กลัดหลวง

 • Published: Wednesday, 12 January 2022 13:49
 • Written by tawee
 • Hits: 35

 

          โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ “ หนองพลับ-กลัดหลวง ” มีพื้นที่โครงการอยู่ใน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ และ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มักทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งขาดแคลนน้ำปลูกพืชไม่ได้ ทรงมีพระราชประสงค์ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า หากมีการกักเก็บน้ำไว้แล้ว สามารถเพาะปลูกพืชได้

Read more: การพัฒนาที่ดิน หนองพลับ-กลัดหลวง

อ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • Published: Friday, 07 January 2022 16:37
 • Written by tawee
 • Hits: 93

ภาพจาก สำนักงาน กปร. http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/140

        โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจาณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎร ริมห้วยผากมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน  นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และวันที่ 30 เมษายน 2547 ได้พระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนก่อสร้าง แหล่งน้ำตามความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี กรมชลประทานได้วางแผน ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2548 จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2550 ( 3 ปี )

Read more: อ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)

 • Published: Monday, 10 January 2022 16:34
 • Written by tawee
 • Hits: 101

 

ภาพจากสำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th

          โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี  ครอบคลุมพื้นที่ ต.หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ต.ไร่ใหม่พัฒนา ต.สามพระยา และ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่มต้นเมื่อประมาณพุทธศักราช 2532 ใน “โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรืออ่างพวงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ” เป็นการสร้างอ่างขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบน ไหลตามท่อไปเติมอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กตอนล่าง หรืออ่างบริวารเพื่อเฉลี่ยน้ำให้มีเพียงพอใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค ซึ่งวิธีการสร้างอ่างเก็บน้ำในลักษณะนี้ สามารถทำให้หลายพื้นที่พ้นจากสภาพแห้งแล้ง และกลับพลิกฟื้นผืนดินกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ในที่สุด นับเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะระดับหมู่บ้าน

Read more: เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)

โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ

 • Published: Monday, 04 October 2021 11:22
 • Written by tawee
 • Hits: 516

 

     โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง ตามพระราชดำริ เป็นโครงการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิจและอยู่อาศัยให้กับราษฎร พัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-พม่า

Read more: โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ