วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

  • Published: Wednesday, 17 February 2021 14:47
  • Written by tawee
  • Hits: 6501

Article Index

รายการอ้างอิง

รายการบรรณานุกรมของหนังสือ

  • พัชรา แดงประเสริฐ. (2557). ปัจจัยทางด้านคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการใช้บริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
  • บุษกร ภวังคนันท์. (2559). เพื่อศึกษาแรงจูงใจ แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี. (2554). ครบรอบ 5 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

รายการบรรณานุกรมของเว็บไซต์

  • พอเพียง. (2558). สืบค้น 16 ก.พ. 2564 จาก https://www.porpeang.org
  • มูลนิธิมั่นพัฒนา. (2559). TSDF มูลนิธิมั่นพัฒนา. สืบค้น 16 ก.พ. 2564 จาก http://www.tsdf.nida.ac.th
  • สำนักงาน กปร. (ม.ป.ป.). สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สืบค้น 16 ก.พ. 2564 จาก http://www.rdpb.go.th/