วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • Published: Thursday, 06 May 2021 15:25
  • Written by tawee
  • Hits: 1682

Article Index

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านจะโปรง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ริมห้วยแม่ประจันต์ ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภค - บริโภคตลอดปี ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ  สำหรับช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้งของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับเขตโครงการ ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำนองเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยของโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนได้บริโภคและหารายได้จากการจับสัตว์น้ำ และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในบริเวณโครงการ 

          โดยเป็นเขื่อนดินชนิด Zone Type ปิดกั้นลำห้วยแม่ประจันต์ ความยาวเขื่อนดิน 2,105 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 8 เมตร ระดับสันเขื่อน +99.60 เมตร (รทก.) ความจุที่ระดับเก็บกัก 42.20 ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารประกอบ 2 แห่งคือ อาคารระบายลงลำน้ำเดิม (River Outlet) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 17.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอาคารระบายน้ำล้น (Spill way) เป็นบานระบายโค้ง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,360 ลูกบาศก์เมตร/วินาที