วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี

  • Published: Wednesday, 16 June 2021 10:25
  • Written by tawee
  • Hits: 2428

 

          เพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่โบราณแต่ครั้งสมัยขอมเป็นใหญ่ในสุวรรณภูมิ ดังปรากฏหลักฐานจากปางศิลา พระพุทธรูป และอื่น ๆ  ที่มีผู้พบ แต่หลักฐานพอเป็นแนวทางสืบความได้ คือ ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ในเมืองพระนคร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ. ศ. 1734  ได้จารึกไว้ว่า ละโว้ทอปุระ สุวรรณปุระ คำพูกปัฏฏนะ ชยบุรี ศรีชย สิงหบุรี ศรีชยวชรบุรี…

Read more: ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี

ตำนานเมืองเพชรบุรี

  • Published: Friday, 07 May 2021 11:26
  • Written by tawee
  • Hits: 2499

 

ตำนานเมืองเพชรบุรี

          ตำนานเป็นเรื่องที่แสดงถึงกิจการอันมีมาแล้วแต่อดีต แต่ได้เล่าสืบกันมา ซึ่งมักเบีนโบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมือง ซึ่งเบ็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในการเสนอประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรีในภาคนี้ จึงได้นำเสนอทั้งในรูปของตำนานและประวัติศาสตร์สำหรับตำนานนั้นมีอยู่ ๓ ตอน คือ ตำนานเมืองเพชรบุรีและเกร็ดตำนานเมืองเพชรบุรี ซึ่งเคยตีพิมพ์ในสมุดราชบุรี พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้นำมาตีพิมพ์ในสมุดเพชรบุรี ๒๕๒๕ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อรักษาต้นฉบับเดิมไว้ ตำนานอีกสำนวนหนึ่งนั้นเป็นของพระยาปรียัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) โดยมิได้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือตัดตอนแต่ประการใด

Read more: ตำนานเมืองเพชรบุรี