วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

วัตถุประสงค์โครงการ

  • Published: Tuesday, 18 December 2018 14:18
  • Written by Admin
  • Hits: 1022

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้บริการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ทุก ๆ ด้าน ทั้งยังมีข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย หลากหลายรูปแบบ ตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีกอปรกับการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการคิด การเรียนรู้นวัตกรรม และการเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะด้านการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ที่ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้กลางของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการและบริการสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลขึ้น และดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน่าสนใจ ก่อให้เกิดการรู้สารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบดิจิทัลด้วยระบบออนไลน์