วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

บุคคล หมายถึง คนซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคลหรือองค์กรซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า นิติบุคคล.

          ในทางกฎหมาย บุคคลธรรมดา หรือ บุคคล หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย คือมนุษย์ทั้งปวงจะเป็นหญิง ชาย เด็ก คนชรา หรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามถือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 ที่ว่าไว้ดังนี้ "สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก"

          ทั้งนี้ ในการจัดระบบสารสนเทศในฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการกำหนด Content เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลในจังหวัดเพชรบุรี และได้กำหนดเขตข้อมูลย่อยเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคุญ ๆ ทั้งหมด ดังนี้

  • ศิลปิน (ช่างสิบหมู่, จิตรกร, ดารา, นักร้อง เป็นต้น)
  • ปราชญ์ชาวบ้าน
  • บุคคลสำคัญทางศาสนา
  • นักเขียน/นักประพันธ์
  • นักปกครอง
  • นักสังคมสงเคราะห์
  • บุคลากรทางการศึกษา
  • บุคคลตัวอย่าง