ภาพรวมเมืองเพชร

การจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวม ประกอบด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. ฐานข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย ดังนี้

 • โบราณวัตถุ
 • ศิลปะวัตถุ (หัตถกรรม, งานฝีมือ, งานประดิษฐ์)
 • ทัศนศิลป์(จิตรกรรม, ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม)
 • เอกสาร/หนังสือ (สมุดไทย, สมุดข่อย, เอกสารใบลาน เป็นต้น)
 • เครื่องมือ/เครื่องใช้
 • เครื่องแต่งกาย

2. ฐานข้อมูลบุคคล ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย ดังนี้

 • ศิลปิน (ช่างสิบหมู่, จิตรกร, ดารา, นักร้องเป็นต้น)
 • ปราชญ์ชาวบ้าน
 • บุคคลสำคัญทางศาสนา
 • นักเขียน/นักประพันธ์
 • นักปกครอง
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • บุคคลตัวอย่าง

3. ฐานข้อมูลองค์กร ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย ดังนี้

 • หน่วยงานราชการ (จังหวัด, อบจ., อำเภอ, เทศบาล, สำนักงานเขต, ตำบล, อบต., หมู่บ้าน, ชุมชน, สำนักงาน เป็นต้น)
 • สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียน, กศน.)
 • บริการสาธารณะ (การประปา, การไฟฟ้า, การสื่อสาร, การท่องเที่ยว, โรงพยาบาล, ศูนย์การแพทย์แผนไทย, ศูนย์ดูแลเด็กฯ เป็นต้น)
 • มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม
 • เครือข่าย/กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม

4. ฐานข้อมูลวิถีชีวิต ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย ดังนี้

 • ชาติพันธุ์
 • ศาสนาและความเชื่อ
 • ประเพณีและพิธีกรรม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • อาหาร
 • ภาษาและวรรณกรรม
 • ดนตรีและนันทนาการ

5. ฐานข้อมูลสถานที่ ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย ดังนี้

 • แหล่งท่องเที่ยว
 • โบราณสถาน
 • สถาปัตยกรรมสำคัญ
 • ศาสนสถาน (วัด, สุเหร่า, มัสยิด, สำนักสงฆ์, สำนักปฏิบัติธรรม, ศาลเจ้า เป็นต้น)
 • พิพิธภัณฑ์
 • หอสมุด/ห้องสมุด
 • หอจดหมายเหตุ
 • อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
 • เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ
 • วนอุทยาน/อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 • โครงการพระราชดำริฯ

6. ฐานข้อมูลพรรณไม้ ประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย ดังนี้

 • พันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ
 • พืชที่เป็นสัญลักษณ์/เอกลักษณ์/พืชเศรษฐกิจ