ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  • Category: About-arit
  • Published: Tuesday, 31 July 2018 14:49
  • Written by Super User
  • Hits: 1576

ปรัชญา

"บริการดี มีคุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2566 จะเป็นศูนย์บริการสารสนเทศของท้องถิ่นและสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลและห้องสมุดสีเขียว"

อัตลักษณ์

"บริการดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี"

เอกลักษณ์

"ศูนย์กลางการเรียนรู้ และคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยและสังคม"

ค่านิยมองค์กร 

A R I T

คำอธิบาย

A = ปฏิบัติงานเด่น (Activeness) หมายถึง การทำงานบริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

R = เน้นความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทำงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้วยความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ

I = รอบรู้และสร้างสรรค์ (Idea)หมายถึง การทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก และมุ่งเน้นความเป็นทีม

T = ผูกพันเป็นหนี่งเดียว (Team) หมายถึง มีความรักในองค์กร

พันธกิจ

1. พัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. บริการวิชาการด้านการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคม และเครือข่าย

3. สืบสาน เผยแพร่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว