ห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้

ห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้

 • Category: Service-arit
 • Published: Thursday, 06 September 2018 15:46
 • Written by Super User
 • Hits: 1766

 

พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)

 

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการและให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้หลากหลายลักษณะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยจัดสรรพื้นที่ต่าง ๆ ไว้ดังนี้

 

 

 QR Code

ตรวจสอบการใช้บริการ

 ชื่อห้อง/พื้นที่ Google Calendar URL Address  ที่นั่ง วัตถุประสงค์
อาคารบรรณราชนครินทร์

Library Lounge

 

ห้องรับรอง:Library Lounge ชั้น 1 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  20 สำหรับรับรองอาจารย์และนักศึกษา การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ พูดคุยตามอัธยาศัย
FL5

 

ห้องประชุม: Meeting Room ชั้น 5 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 15 สำหรับการประชุม การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน/โครงการ การปรึกษาปัญหาการวิจัย
room1FL6

 

ห้องบรรณราช ๑: Smart Class Room 1 ชั้น 6

คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  10 สำหรับการเรียนการสอน การประชุมโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์
room2FL6

 

ห้องบรรณราช ๒: Smart Class Room 2 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  60 สำหรับการเรียนการสอน อบรม ประชุมแบบเอนกประสงค์
room3FL6

 

ห้องบรรณราช ๓: Smart Class Room 3 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 40 สำหรับการเรียนการสอน อบรม ประชุมแบบเอนกประสงค์
Training Room

 

ห้องบรรณราช ๔: Training Room ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 10  สำหรับการฝึกอบรมด้าน IT
Tutor Room1

 

ห้องบรรณราช ๕: Tutor Room 1 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  9 สำหรับการศึกษาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 Tutor Room2

 

ห้องบรรณราช ๖: Tutor Room 2 ชั้น 6 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง 9 สำหรับการศึกษาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 thinkCafe

 

Think Cafe @Library ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  50  สำหรับจัดกิจกรรม Show & Share การอบรม สัมมนา และการรับรอง

 Ton War Room

 

ห้องต้นหว้า (Ton-War Room) ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  40  สำหรับจัดกิจกรรม การประชุม และการบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย

 Learning Commons Room

 

ห้องเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Commons Room) ชั้น 1

**รายละเอียดการใช้บริการ

 

 คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  40

สำหรับการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย

PBRU Hall of Fame หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) ชั้น 1  คลิก ปฏิทินแสดงการจองห้อง  ครั้งละ 10-30 คน ติดต่อเข้าชมเป็นกลุ่มและลงนามในสมุดเยี่ยมชม

 

**หมายเหตุ

 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฟรีค่าธรรมเนียมวันเปิดทำการ ทุกห้อง/พื้นที่
 • ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เสียค่าธรรมเนียมการใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2562 คลิก : อัตราค่าธรรมเนียม คลิก (เฉพาะห้องต้นหว้า, ห้องบรรณราช 2 และห้องบรรณราช 3)
 • ระเบียบและขั้นตอนการใช้บริการ คลิกที่นี่

       ***จองห้อง คลิก

qr roomcheck


พื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

อาคารบรรณราชนครินทร์

 1. พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Common Zone) ชั้น 1-6
 2. พื้นที่การอ่าน (Reading Zone) ชั้น 1-5
 3. พื้นที่ทางวิชาการ (Academic Zone) ชั้น 1-6
 4. พื้นที่บริการข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (Information Zone) ชั้น 1-6
 5. พื้นที่กิจกรรมและนิทรรศการ (Activity & Exhibition Area) ชั้น 1
 6. พื้นที่บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Educational Electronic Media Zone) ชั้น 1

อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. Think Cafe @Library ชั้น 1 สำหรับการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย

- พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Common Zone)

- พื้นที่สำหรับพักผ่อน/ผ่อนคลาย (Relax Zone)

- จุดบริการสารสนเทศ (Information Services)

2. ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก (Local Information and Rare book) ชั้น 1

- พื้นที่การอ่าน (Reading Zone)

- พื้นที่สื่อทางวิชาการ (Academic Zone)

- จุดบริการสารสนเทศ (Information Services)

 ** ติดต่อ

คุณนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 0-3249-3300-6 ต่อ 1518

หรือ คุณทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 08-5839-8360