กิจกรรมสำนักฯ

ภาพกิจกรรม

  • Category: Arit-Activity
  • Published: Tuesday, 18 September 2018 09:58
  • Written by Super User
  • Hits: 31208

วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

17/12/62 กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ : การทำกระเป๋าจากไวนิล ภาพกิจกรรม
17/12/62 กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ : หมอนจากหลอดกาแฟ ภาพกิจกรรม
17/12/62 ประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากหนังสือพิมพ์(อาร์ตมาเช่) ภาพกิจกรรม
17/12/62 กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุเหลือใช้ Green Library ภาพกิจกรรม
04/12/62 ประชุมเตรียมงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาพกิจกรรม
04/12/62 เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรียน รู้ ราก หนังตะลุง มหรสพแห่งอุษาคเนย์ ภาพกิจกรรม
04/12/62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ภาพกิจกรรม
03/12/62 การบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดปี 2019” ภาพกิจกรรม
21/11/62 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปากน้ำปราณ ภาพกิจกรรม
06/11/62 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Green Library ภาพกิจกรรม
11/10/62 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ภาพกิจกรรม
10/10/62 ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2562 ภาพกิจกรรม
05/09/62 ประชุมติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาพกิจกรรม
02/09/62 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภาพกิจกรรม
27-28/08/62 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพกิจกรรม
30-31/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) ภาพกิจกรรม
26/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
25/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบฯ ภาพกิจกรรม
24/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
23/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
22/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านพุพลู อ.หน้องหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
20-21/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้" ภาพกิจกรรม
04-05/07/62 อบรมเชิงปฏิบัตการ “หลักสูตรการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) ภาพกิจกรรม
04/07/62 กิจกรรม อบรมการทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
03/07/62 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพกิจกรรม
01-02/07/62 อบรม หลักสูตรการทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ภาพกิจกรรม
25-27/06/62 อบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรม
05/06/62 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังทีม พัฒนาคุณภาพ เพื่อบริการที่เป็นเลิศ ภาพกิจกรรม
25-27/03/62 กิจกรรมสำรวจและติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
17-18 และ 23/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภาพกิจกรรม
15/03/62 กิจกรรมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ภาพกิจกรรม
12-14/03/62 กิจกรรมคัดเลือกสื่อสารสนเทศเข้าห้องสมุด PBRU Book Fair 2019 ภาพกิจกรรม
13/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service (EDS) ภาพกิจกรรม
13/03/62 กิจกรรมเสวนา เปิดโลกการอ่าน ณ Think Café @Library ภาพกิจกรรม
12/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ GALE ภาพกิจกรรม
16-17/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้” ภาพกิจกรรม
20/02/62 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แห่งนครเพชรบุรี” ภาพกิจกรรม
20/02/62 เสวนางานแทงหยวกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ภาพกิจกรรม
18/02/62 งานเปิดป้ายชื่ออาคารและถนนในมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรม
9-11/01/62 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ภาพกิจกรรม