นิทรรศการ ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี

นิทรรศการ ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี" ณ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารหอสมุดเดิม (ด้าน Think Cafe @ Library ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ในโครงการผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2562 ทั้งนี้สามารถเข้าชมได้ทุกวันในเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามที่รัฐบาลไทยประกาศ

      thangyuag2

                              thangyuag3               thangyuag1