กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์

กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์

กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

creative63

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. นักศึกษาทุกสาขาวิชาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. สมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

3. ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละหรือทีมละ 1 ชิ้น

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. วัสดุที่ใช้ คือ กระดาษหนังสือพิมพ์, ถุง/ขวดพลาสติก, ไวนิลเก่า เป็นต้น

2. ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวความคิดการออกแบบที่สอดคล้องกับองค์กรสีเขียว

3. ต้องมีรายชื่อ และศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาและมีอาจารย์รับรอง

4. การส่งผลงานทำได้ทั้งผลงานเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน

5. นำเสนอผลงาน (Presentation) ขนาด A3 แนวตั้ง

6. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องมิใช่ผลงานลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทุกชิ้นถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักวิทยบริการฯ

ขอบเขตในการออกแบบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรตามหลัก 5 ประการ ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมบำรุง (Repair) และ การลดปริมาณขยะ (Reduce Waste) ซึ่งเป็นการออกแบบที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมดังกล่าวจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมที่เป็นมิตร/ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการรับสมัครผลงาน

ส่งแนวคิด หรือ concept ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 (ขนาด A4)

ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ส่งผลงาน/ชิ้นงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรรณณี เพนวิมล โทร.086-1637696

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

หมายเหตุ : การรับสมัครผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง