บริการห้องสมุด Library Service

บริการห้องสมุด Library Service


libraryService2             
          

1. บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

ชั้น 1 หนังสือทั่วไป (หนังสือใหม่ 5 ปี)

ชั้น 2 วารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์

ชั้น 3-4 หนังสือทั่วไป

ชั้น 5 งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

บริการยืม-คืน/ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ

งานสมาชิกห้องสมุด


 

 

 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์/ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

บริการช่วยค้น

บริการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

ให้คำปรึกษาการสืบค้นงานวิจัย


 

 

 3. บริการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

บริการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

บริการบันทึกการเรียนการสอน

บริการการสอนออนไลน์


 

 

 4. บริการพื้นที่การเรียนรู้

บริการห้องการเรียนการสอน/อบรม/สัมมนา/ประชุม

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น

บริการห้องเรียนออนไลน์

บริการพื้นที่สำหรับแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย

.