ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับที่ ๑๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับที่ ๑๓

  • Category: Arit-News
  • Published: Monday, 17 May 2021 09:15
  • Written by khaenapa
  • Hits: 89

PBRU Logo

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๓)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่ และภาครัฐได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังกล่าว

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ยกเลิกประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๒) และกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

          ๑. การเรียนการสอน รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online) ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลา หรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทนการฝึกงาน และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการสอบแบบออนไลน์หรือกิจกรรมอื่นที่ได้ดำเนินการไป เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา

          ๒. ให้คณะ สำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิต สื่อสารข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ให้ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และกำชับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวตามมาตรการของมหาวิทยาลัยและมาตรการแต่ละพื้นที่

          ๓. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก (Work From Home) ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันโรงเรียน/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน พิจารณามอบหมายงาน กำกับ ดูแลตามความเหมาะสม โดยอาจสลับวันหรือเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้งานราชการและให้บริการนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนเสียหาย ยกเว้น งานรักษาความปลอดภัย งานสาธารณูปโภค งานรักษาความสะอาดอาคารและภาคสนาม หรือภารกิจอื่นที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติงานตามปกติ

          ๔. ให้งดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาที่มีการชุมนุมบุคลากร นักศึกษา หรือประชาชนทุกประเภท กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เสนอขออนุญาตพร้อมมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่ออธิการบดีเป็นรายกรณี

          ๕. ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ จังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวดให้งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

          ๖. ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดแต่ละพื้นที่ รัฐบาล และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

         ๗. ให้คณะ สำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิต กำกับดูและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยอาจจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรตามความเหมาะสม

          ๘. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยปฏิบัติการคัดกรองบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด ตามขั้นตอนการคัดกรองที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติหน้าที่เสมอ

         บรรดาประกาศใด ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

covid2021

 

covid2021 1