สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นิทรรศการศิลปะการแทงหยวก

 

 

ศิลปะการแทงหยวก เป็นงานฝีมือที่สร้างสรรค์โดยช่างผู้ชำนาญ ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่าย ผลงานมีระยะเวลาในการคงอยู่ในระยะสั้น ๆ ไม่คงทนถาวร ตามลักษณะของวัสดุ โดยเป็นการนำหยวกกล้วยมาฉลุลวดลายประดับตกแต่งในงานต่างๆ ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล ได้แก่ งานบวช งานโกนจุก งานกฐิน ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ งานพิธีทางศาสนา ทําบุษบกแห่พระวันออกพรรษา และ งานศพ เป็นต้น (กันยา อื้อประเสริฐ และเกษร แสนสุวรรณ์. 2549)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.