สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผ้าไทยพวนเพชรบุรี

ผ้าของชาติพันธุ์พวนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการสร้างอัตลักษณ์เหม่อหรืออัตลักษณ์ใหม่ โดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นำโดย คุณนลินรัตน์ คำปุ้ยธนันท์ธร กลุ่มไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งถ่ายทอดและเผยแพร่ผ่านบทเพลง การแสดง และการแต่งกาย มิใช่ในฐานะผู้ใช้ หรือผู้สืบต่อ หรือผู้สืบทอดแบบเบ้าดั้งเดิม แต่ไทพวนเพชรบุรี คือ ผู้สร้าง พวกเขาสร้างอัตลักษณ์ไทยพวนเพชรบุรึขึ้นมาใหม่ และยังคงรากเหง้าของชาติพันธุ์ิไทพวนดั้งเดิมไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์พวนในประเทศไทยโดยรวม มีอัตลักษณ์การทอผ้าใน 3 เทคนิค คือ มัดหมี่ แบบจกหรือแบบขิด และหม้อห้อมย้อมคราม ซึ่งผ้าไทพวนเพชรบุรีจะสืบแบบจกหรือแบบขิด ไม่สืบมัดหมี่ มีการนุ่งซิ่นให้เป็นซิ่น มีการพัฒนาต่อยอดลายผ้า อันเป็นอัตลักษณ์ของไทยพวนเพชรบุรี