GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปี พ.ศ. 2564

          สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า  เป้าหมายร้อยละ 5 บรรลุ 
ลดปริมาณขยะ  เป้าหมายร้อยละ 15 บรรลุ 
ลดปริมาณการใช้น้ำ  เป้าหมายร้อยละ 10 บรรลุ 
ลดปริมาณการใช้กระดาษ  เป้าหมายร้อยละ 15 บรรลุ 
ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  เป้าหมายร้อยละ 10 บรรลุ 
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เป้าหมายร้อยละ 10 บรรลุ