เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
         (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
         (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
         (3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2563 (1.1.4)