เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
         (1) การใช้ไฟฟ้า
         (2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
         (3) การใช้น้ำ
         (4) การใช้กระดาษ
         (5) ปริมาณของเสีย
         (6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกผลการดำเนินงาน
           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักฯ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
           เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการใช้พลังงานและทรัพยากรตามแนวทางสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการกำหนดและประกาศเป้าหมาย และมาตรการการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
          1. การใช้ไฟฟ้า ลดลง 5 %
          2. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 10 %
          3. การใช้น้ำ ลดลง 5 %
          4. การใช้กระดาษ ลดลง 30 %
          5. ปริมาณของเสีย ลดลง 15 %
          6. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดลง 10 %
(1.1.5-1, 1.1.5-2))