เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน   โดยมีการดำเนินการดังนี้
         (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
         (2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน
         (3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
         (4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดได้ผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง