เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
         (1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
         (2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
         (3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
         (4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
         (5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการ ฯ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว คือ กิจกรรมการจัดทำสำนักานสีเขียว โดยมีหลักการและเหตุผล คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งเน้นการพัฒนางาน ในด้าน ต่างๆ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในฐานะ “สถาบันชั้นนำในภูมิภาคตะวันตกที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยศาสตร์ของ พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ
1. เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
2. เพื่อสร้างความตระหนักภาพลักษณ์และความทันสมัยในการบริการที่ดีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสอดคล้องกับโครงการ Green and Clean University สารสนเทศและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของสำนักฯและเจ้าหน้าที่ภายในมหาลัย 25 คน , ผลสัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่ จากการเข้าอบรมและนำผลประโยชน์จากการเข้าอบรมมาปฎิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80 , กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 3 ผู้เสนอโครงการ นางรัตนา เสียงสนั่น (1.6.1-1) และสำนักวิทยบริการฯ ยังมีการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (1.6.1-2)