เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
       (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
            1. ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
            2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
            3. การจัดการมลพิษและของเสีย
            4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            5. ก๊าซเรือนกระจก
        (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมใน ข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
        (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
        (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงานผลการดำเนินงาน
1. สำนักฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักฯ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2563 ได้จัดทำทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้
     1. ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
     2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
     3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     4. ก๊าซเรือนกระจก
     5. การจัดการมลพิษและของเสีย
     6. การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
     7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 
2. การฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 24 คน และมีการประเมินการอบรม ก่อน-หลัง การอบรม ซึ่งทั้ง 24 คน ได้ผ่านการอบรมทุกท่าน
 
3. จัดทำประวัติข้อมูลการได้รับการอบรมของบุคลากรประจำปี 2563