เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
         (1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
         (2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์ผลการดำเนินงาน
สำนักฯ ได้จัดทำประวัติของวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม