เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
         (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้
             1. นโยบายสิ่งแวดล้อม
             2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ
             3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
             4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
             5. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่น้ำ ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)
             6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
             7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
             8. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
             9. ก๊าซเรือนกระจก
         (2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
         (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
         (4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารผลการดำเนินงาน
สำนักฯ ได้จัดทำแผนการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ทั้งภายในและภายนอกสำนักฯ ทั้ง 9 ด้านตามเกณฑ์ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางให้สอดคล้องกัน อีกทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละช่องทางประชาสัมพันธ์ด้วย