เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1ผลการดำเนินงาน
          สำนักฯ ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามแผนที่กำหนด ไปยังช่องทางต่างๆ ของสำนักฯ ดังนี้
- เว็ปไซด์ Green office & Green library
- เพจ facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี