เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
         (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
         (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
         (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
         (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำผลการดำเนินงาน
             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย การพัฒนา สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดทำประกาศมาตรการด้านการประหยัดน้ำ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ
         พร้อมทั้งมีการการประกาศนโยบายและมาตรการ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ ในรูปแบบประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สติกเกอร์ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ
         นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น การรดน้ำต้นไม้ โดยการใช้สปริงเกิลรดน้ำต้นไม้แบบตั้งเวลา 17.00-18.00 น. ของทุกวัน ซึ่งสูบน้ำจากสระน้ำด้านข้างของสำนักฯ ที่เป็นแหล่งน้ำที่จากธรรมชาติและน้ำที่ผ่านการใช้จากสำนักงาน การใช้อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การใช้ขวดน้ำที่ทิ้งแล้วน้ำมากรอกน้ำแล้วนำไปใส่ทดแทนปริมาณน้ำในถังช้กโครก เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำการนำน้ำดื่มที่เหลือจากขวดน้ำดื่มที่ทิ้งแล้วมารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น